Elevhälsoteam

Huvudansvaret för eleven ligger alltid hos föräldrarna. Mentorerna ansvarar för den kontinuerliga uppföljningen av varje elevs utveckling och skolsituation (ordning, närvarokontroll och kontakt med övriga lärare och föräldrar). Förutom det gemensamma föräldramötet i år 6 och utvecklingssamtal kallar mentorerna till föräldramöte en gång per läsår. Utöver detta kan mentorer, arbetslag eller föräldrar kalla till flera föräldramöten. De elevproblem som kan uppstå löses i första hand i arbetslaget. Vid behov vänder sig arbetslaget till elevhälsoteamet (EHT). Elevhälsoteamet träffas varje vecka. På elevvårdskonferenserna (EVK) försöker föräldrar, elev, mentor och elevhälsoteamet gemensamt lösa svårare problem.

Antal: 7